Home /O firmie / Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I USŁUG MEDIA PLASTYK Sp. z o.o.

§1. Definicje

MediaPlastyk” – Media Plastyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 4, 02-676 Warszawa;

Projekt” – wytyczne na podstawie, których wykonywany jest produkt lub usługa MediaPlastyk.

Produkt” – towar końcowy wg. określonej specyfikacji lub projektu;

Oferta handlowa” – cenowe zestawienie (kosztorys) produktów, usług.

Termin realizacji” – termin wykonania Zamówienia, określony indywidualnie w umowie.

Dostawa” – indywidualne zamówienie złożone przez Kontrahenta, na dostarczenie Produktów, Materiałów.

Protokół odbioru” – protokół sporządzony przez MediaPlastyk i podpisany przez Kontrahenta, bezpośrednio przy odbiorze Zamówienia, potwierdzający zgodność Przedmiotu Umowy – tj. Produktu, Usługi, Montażu.

Nośniki danych” – wszelkiego rodzaju urządzenia służące do przechowywania danych przekazywane MediaPlastyk do wykonania zamówienia.

Nośnik Reklamy” – wszelkiego rodzaju ruchomości lub nieruchomości, które służą do eksponowania reklamy, między innym (tablice, billboardy, samochody, stojaki, kasetony, budynki, ogrodzenia, maszty, wiadukty, mosty inne obiekty budowlane, na których może być umieszczona reklama).

Kontrahent” – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.

Materiały” – komponenty i surowce potrzebne do wykonania Produktu lub Usługi.

Usługa” – praca wykonana wg. specjalizacji MediaPlastyk.

Zamówienie” – zlecenie w formie pisemnej lub elektronicznej, złożone przez Kontrahenta, potwierdzone przez MediaPlastyk – na wykonanie Projektu, Produktu, Usługi.

Montaż” – oddzielne zamówienie złożone przez Kontrahenta, na wykonanie Usługi montażu w wyznaczonym miejscu.

Specyfikacja” – charakterystyka Produktu, Usługi, Montażu.

Abonament” – przedterminowo opłacone prawo do korzystania z określonego świadczenia w danym okresie abonamentowym.

Opłata abonamentowa” – uiszczanie przez Kontrahenta wynagrodzenia za dostęp do określonych przez MediaPlastyk zasobów informacji, w wyznaczonym okresie abonamentowym.

Okres abonamentu” – okres rozliczeniowy, za który Kontrahent do

§2. Zawarcie umowy

2.1. Nawiązanie współpracy z MediaPlastyk, odbywa się poprzez kontakt Internetowy, telefoniczny i bezpośredni w Siedzibie firmy lub poprzez przedstawiciela MediaPlastyk w firmie klienta. Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga akceptacji obu stron: MediaPlastyk, Kontrahent.

2.2. Zamówienia przyjmujemy tylko w formie pisemnej. Wszelkie ustalenia poczynione z działem sprzedaży bądź innymi pracownikami MediaPlastyk nie są pojmowane jako zamówienie bądź zlecenie oraz nie stanowią podstaw do roszczeń. Każdorazowo wymagają pisemnej formy oraz pisemnego potwierdzenia przez pracownika MediaPlastyk.

2.3. Kontrahent składając zamówienie akceptuje Ogólne Warunki Umowy MediaPlastyk.

2.4. Potwierdzeniem złożonego zamówienia może stanowić: Umowa z MediaPlastyk, akceptacja i podpis Faktury ProForma, podpis faktury Zaliczkowej, akcept klienta na kosztorysie (Ofercie Handlowej). Potwierdzenie wybranego dokumentu, rozumie się jako zawarcie umowy, jednak zastrzega się iż Umowa z MediaPlastyk i Ogólne Warunki Sprzedaży i Usług są znane klientowi przy potwierdzaniu wyżej wymienionych dokumentów, świadczących o zawarciu współpracy. Potwierdzeniem na to jest informacja na każdym z tych dokumentów iż „Klient zapoznał się Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Usług Media Plastyk Sp. z o.o..

2.5. Kontrahent składając zamówienie poprzez Internet lub faksem, potwierdza zapoznanie się i akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży i Usług Media Plastyk Sp. z o.o.

2.6. Ogólne Warunki Sprzedaży i Usług Media Plastyk Sp. z o.o. są dostępne w siedzibie firmy i na stronach internetowych MediaPlastyk.

2.7. Ważność zamówienia. Zamówienie wymaga pisemnego potwierdzenia jego wpłynięcia przez MediaPlastyk. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po otrzymaniu przez MediaPlastyk wszelkich informacji, danych oraz odpowiednio przygotowanych plików. (zgodnie z wytycznymi MediaPlastyk – informacje na stronie internetowej, pliki specyfikacji technicznej wykonywanej pracy – przesyłane na żądanie Klienta).

2.8. Wszelkie zmiany dokonywane telefonicznie, muszą zostać zgłoszone do MediaPlastyk w formie pisemnej.

 

§3. Projekt

3.1. MediaPlastyk wykonuje każde zamówienie na podstawie projektu zatwierdzonego przez Kontrahenta, wyjątek stanowią Produkty lub Usługi wg. Specyfikacji opracowanej przez MediaPlastyk.

3.2. MediaPlastyk nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość, błędy literowe, kolorystyczne, różnicę w znakach graficznych plików przekazanych przez Kontrahenta do realizacji zamówienia oraz za odwzorowanie wydrukowanego koloru. Obowiązkiem Kontrahenta jest sprawdzenie plików i dostarczenie ich w bezbłędnej formie.

3.3. W przypadku konieczności wykonania przez MediaPlastyk Projektu, koszt jego wykonania ponosi Kontrahent. Cena Projektu w zależności od dalszej realizacji zamówienia zostanie doliczona do całości zamówienia. W przypadku rezygnacji przez Kontrahenta z wykonania Produktu, Usługi na podstawie wykonanego Projektu, Kontrahent zapłaci za wykonany Projekt.

3.4. W zależności od złożonego zamówienia MediaPlastyk wykona następujące typy projektu:

 1. projekt poglądowy obejmujący symulację wizualną bez szczegółowych wymiarów, przedstawiającą samą koncepcję projektową przejawiającą się w wizualnym podobieństwie Projektu do Produktu, Usługi z zachowaniem możliwej różnicy pomiędzy Projektem a Produktem, Usługą.

 2. projekt techniczny (wymiarówki, określające usytuowanie reklamy na wybranym nośniku, ew. gabaryty nośnika)
  dopuszcza się nieznaczne zmiany, podczas wykonania zamówienia. Zmiany znaczące mogą wystąpić w przypadku, nie ujętych w projekcie specyfikacji technicznych, zmiennych gabarytów nośnika, warunków dostosowania materiału do wybranego nośnika.

 3. projekt produkcyjny (pliki na maszynę: do cięcia, druku, frezowania, oklejania) finalnie przygotowany projekt do produkcji. Nie dopuszcza się żadnych zmian, podczas realizacji zamówienia z wyznaczonych projektów produkcyjnych. Należą do nich m.in. pliki przygotowane pod wybrane urządzenie w MediaPlastyk. Projekt taki, dostosowany jest do standardu wykonania pracy na maszynach MediaPlastyk. Projekt produkcyjny jest własnością MediaPlastyk. Dopuszcza się zmiany projektu uwarunkowane pod względem technologicznym, estetycznym jak i użytkowym ze względu na realizację zamówienia w MediaPlastyk.

3.5. W przypadku dostosowania projektu i jednocześnie wykonania plików do produkcji (projekt produkcyjny) przez MediaPlastyk, Kontrahent dopuszcza zmiany projektowe, wykonane z przyczyn technicznych, użytego Materiału i Nośnika Reklamy jak również zachowania odpowiedniej estetyki wykonywanej reklamy. Zmiany estetyczne dokonywane są wg. specjalizacji i zasad pracowników MediaPlastyk. Mają one zastosowanie w przypadku braku projektu produkcyjnego dla danej pracy, ze strony Kontrahenta.

3.6. Kontrahent wyraża zgodę na możliwość ewentualnych zmian projektowych wykonanych przez MediaPlastyk na etapie wykonania Produktu, Usługi wynikających z przyczyn technicznych użytego Nośnika Reklamy.

3.7. Kontrahent zobowiązany jest do sprawdzenia Projektu przed jego umieszczeniem na Nośniku Reklamy. MediaPlastyk ponosi odpowiedzialność tylko za błędy powstałe na etapie projektowania, które zostały wskazane przez Kontrahenta do poprawy. Wskazanie pod rygorem nieważności następuje w formie pisemnej.

3.8. Zmiany Projektu mogą być zgłaszane przez Kontrahenta do momentu przekazania Projektu do realizacji i tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.9. Dane zawarte na Nośnikach Danych przekazane przez Kontrahenta celem realizacji Zamówienia pozostają własnością
MediaPlastyk i nie podlegają archiwizacji. Zamawiający zrzeka się prawa własności, co do przekazanych materiałów (nośniki CD, poligrafia, zdjęcia, wzorce).

3.10. Nie dostarczenie wzorca kolorystycznego lub prototypu do Zamówienia, skutkuje wykonaniem pracy wg. ustawień przygotowanego pliku. MediaPlastyk nie ponosi odpowiedzialności za odwzorowanie wydrukowanego koloru.

3.11. Wzorce, Materiały, prototypy, Nośniki Danych, dostarczone przez Kontrahenta pozostają własnością MediaPlastyk. Mogą zostać zwrócone wyłącznie w przypadku pisemnej prośby Kontrahenta złożonej przy Zamówieniu – w terminie do 7 dni od daty realizacji Zamówienia. Po upływie w/w okresu MediaPlastyk nie ponosi odpowiedzialności za przekazane wzorce, Materiały. prototypy, Nośniki Danych.

3.12. Przekazane przez Kontrahenta pliki nie są objęte archiwizacją w MediaPlastyk, z wyłączeniem Zamówień podlegających oddzielnej Umowie Gwarancyjnej.

3.13. Każdorazowe Zamówienie na wykonanie Projektu w MediaPlastyk, podlega bezzwrotnej opłacie wstępnej.

3.14. Kontrahent ponosi dodatkowe koszta związane z wykonaniem projektu w przypadku:

 1. powtórnego przekazywania danych do projektu

 2. każdorazowej zmiany w projekcie, ustalanej dodatkowo w trakcie pracy nad projektem

 3. zmian wzorca, kolorów, prototypu

 

§4. Materiały

4.1. Produkt, Usługa wykonywane są z materiałów wskazanych przez Kontrahenta, szczegółowo wymienionych w Ofercie handlowej lub Specyfikacji. W przypadku nie wskazania przez Kontrahenta, Materiałów z jakich ma być wykonane Zamówienie, MediaPlastyk wykona Zamówienie z Materiałów ogólnie stosowanych na rynku.

4.2. W przypadku braku Materiałów do wykonania Zamówienia wskazanych przez Kontrahenta, MediaPlastyk powiadomi Kontrahenta o braku materiałów oraz wezwie do wskazania zamienników. W przypadku nie wskazania przez Kontrahenta zamienników w terminie 24 godzin od chwili poinformowania Kontrahenta przez MediaPlastyk, Kontrahent wyraża zgodę na zastosowanie zamienników Materiałów mieszczących się w podobnej normie jakościowej. Okres oczekiwania na informację od Kontrahenta dotyczącą zamienników jest wliczany do czasu realizacji umowy.

4.3. MediaPlastyk nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy w przypadku wykonania Zamówienia z materiałów przekazanych przez Kontrahenta, w szczególności za uszkodzenia, zabrudzenia, które zostaną ujawnione podczas produkcji. MediaPlastyk powiadomi Kontrahenta o wykrytych wadach przekazanych Materiałów oraz wezwie do zajęcia stanowiska w sprawie dalszej produkcji. Powiadomienie nastąpi telefoniczne, faksem lub za pomocą poczty e-mail. Okres oczekiwania na zajęcie stanowiska przez Kontrahenta jest wliczany do czasu realizacji Zamówienia. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi przez Kontrahenta w terminie 24 godzin uważa się, że Kontrahent wyraził zgodę na kontynuowanie realizacji Zamówienia.

§5. Produkt

5.1. Pod pojęciem Produktu MediaPlastyk określa, wszystkie wytworzone dobra materialne, które stanowią gotowy wyrób.

5.2. MediaPlastyk wykonuje gotowe produkty do zastosowań reklamowych, użytkowych i ekspozycyjnych. Wśród nich znajdują się standardowe pozycje jak również produkty wykonywane na indywidualne zamówienie. Głównym atutem produktów są wyznaczone odpowiednie standardy pracy t.j. użyte materiały, rodzaj obróbki, specyfikacja montażu i ew. Serwisu.

5.3. MediaPlastyk wykonuje własne produkty, jak również zajmuje się sprzedażą produktów podwykonawców.

5.4. Kontrahent oznajmia iż zapoznał się z wszystkimi parametrami oferowanego Produktu MediaPlastyk.

5.5. Gabaryty, cechy, forma i wymiary produktu zostały zaakceptowane przez Kontrahenta.

 

§6. Usługa

6.1. Usługa MediaPlastyk określa samą czynność wykonywanej pracy dla Kontrahenta. Usługa stanowi dla MediaPlastyk tylko i wyłącznie wykonywaną pracę zgodną ze specyfikacją maszyn i urządzeń lub pracy ludzkiej. W rozumieniu Kontrahenta, Usługa może określać gotowy produkt, jednakże MediaPlastyk zastrzega sobie w tym przypadku tylko prawo wykonawcze.

6.2. Usługi wykonywane w MediaPlastyk zgodne są ze standardami wyposażenia zaplecza maszynowego pracowni, jak i specjalizacji poszczególnych pracowników.

6.3. Kontrahent może wskazać zalecenia dotyczące wykonania usługi, przed jej wykonaniem. W trakcie i po realizacji usługi, ew. zmiany nie mogą mieć miejsca.

6.4. Kontrahent oznajmia iż zapoznał się i akceptuje parametry materiałów, produktów i specyfikację wykonania danej usługi.

Wykonanie usługi przebiega w oparciu o dane przekazane przez Kontrahenta. MediaPlastyk nie jest zobowiązany do oceny ich prawidłowości, celowości i wymogów specyfikacyjnych Kontrahenta.

 

§7. Abonament

7.1. Abonament MediaPlastyk stanowi o przedterminowo opłaconym, prawie do korzystania z określonego świadczenia w danym okresie abonamentowym.

7.2. Okres abonamentowy – okres rozliczeniowy, za który Kontrahent dokonał płatności wynagrodzenia MediaPlastyk z góry, określony w Ofercie handlowej.

7.3. W Abonamencie, mogą być oferowane: Materiały, Produkty, Usługi, Dane. Oferta handlowa przedstawia zawartość pakietu danego Abonamentu.

7.4. Okres Abonamentu precyzuje wybrana Opłata abonementowa. za którą Kontrahent dokonał płatności wynagrodzenia z góry, określony w Ofercie handlowej MediaPlastyk.

7.5. Kontrahent zobowiązuje się do należytego przestrzegania zasad abonamentu określonych w Ofercie handlowej, a także nie udostępniania osobom trzecim kodów, haseł i innych parametrów nadanych dla Kontrahenta przez MediaPlastyk.

7.6. MediaPlastyk zastrzega możliwość żądania dodatkowych dokumentów, jeżeli tożsamość Abonenta budzi zastrzeżenia, lub jeżeli zaistniały przesłanki o naruszeniu zasad abonamentowych.

7.7. MediaPlastyk ma prawo zaprzestać określonych świadczeń w ramach abonamentu, w przypadku przekazywania przez Kontrahenta produktów, usług, danych, kodów, haseł innym podmiotom.

 

§8. Płatności

8.1. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem potwierdzenia przez Kontrahenta kwoty płatności za Zamówienie (faktura proforma, oferta handlowa, faktura, oferta e-mail).

8.2. W przypadku wystąpienia MediaPlastyk o zadatek lub zaliczkę, Kontrahent potwierdza iż jakiekolwiek rozpoczęcie prac na poczet jego Zamówienia, nastaje w momencie zaksięgowania płatności przez MediaPlastyk (wpłata gotówkowa do kasy MediaPlastyk, zaksięgowany na rachunku MediaPlastyk przelew bankowy).

8.3. W wypadku zapłaty przez Kontrahenta kwoty zadatku lub zaliczki, po upływie terminu 7 dni umowa zostaje zawarta, jeżeli MediaPlastyk nie zwróci uiszczonej przez Kontrahenta kwoty zadatku w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego MediaPlastyk.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy przez MediaPlastyk kwota zadatku lub zaliczki będzie zwrócona w pojedynczej wysokości lub potrąconej o ew. Koszta związane z podjęciem przygotowań do wykonania Zamówienia.

8.5. W przypadku wykonania przez MediaPlastyk Projektu, który nie będzie wdrożony do produkcji oraz zrezygnowania przez Kontrahenta z dalszej współpracy, Kontrahent zapłaci za wykonany Projekt w terminie 7 dni od dnia wykonania projektu. Do momentu zapłaty przez Kontrahenta, Projekt pozostaje własnością MediaPlastyk i nie może być używany przez Kontrahenta do celów prywatnych, w tym do przekazania innej firmie do dalszej realizacji. W przypadku przekazania projektu wykonanego przez MediaPlastyk innej firmie do dalszej realizacji Kontrahent zapłaci karę umową w wysokości 3000 zł (trzech tysięcy złotych).

8.6. W przypadku zmian dokonywanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia cena wskazania w kosztorysie może ulec odpowiednio zmianie w zależności od:

 1. konieczności wykonania dodatkowych prac nie objętych kosztorysem,

 2. zmiany cen materiałów koniecznych do wykonania umowy.

8.7. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 5.5 Zamawiający wyraża zgodę na obciążenie go dodatkowymi kosztami.

8.8. Ekspresowe wykonanie Zamówienia wiąże się z dodatkowymi kosztami, które Kontrahent winien potwierdzić w terminie 24h. W innym przypadku Zamówienie uznaje się za nieważne.

8.9. W przypadku, gdy Kontrahent nie uregulował wcześniejszych zobowiązań z tytułu płatności, MediaPlastyk ma prawo wstrzymać się ze spełnieniem świadczenia do momentu uregulowania przez Kontrahenta całej należności.

8.10. W przypadku nie uregulowania przez Kontrahenta należności z tytułu wykonanego Zamówienia, MediaPlastyk może przekazać odzyskanie należności firmie zewnętrznej. Koszty poniesione przez MediaPlastyk w związku z przekazaniem sprawy obciążają Kontrahenta, na co wyraża zgodę i zobowiązuje się do ich zapłaty w terminie 7 dniu od momentu wezwania Kontrahenta do zapłaty.

8.11. Odmowa przez Kontrahenta odbioru Przedmiotu umowy powoduje obowiązek zapłaty przez Kontrahenta na rzecz MediaPlastyk opłaty z tytułu składu w kwocie stanowiącej równowartość 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

8.12. Odszkodowanie za opóźnienie spowodowane winą MediaPlastyk, nie może przekraczać 10% niezrealizowanej w terminie wartości Zamówienia.

8.13. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

8.14. Kontrahent zapłaci wynagrodzenie na rachunek bankowy MediaPlastyk wg. rachunków:

 1. PEKAO SA 19 1240 6146 1111 0000 4743 4161

 

§9. Termin realizacji

9.1. Wykonanie zlecenia uzależnione jest w głównej mierze od przygotowanego projektu produkcyjnego. Za realny czas na rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się termin od momentu posiadania przez MediaPlastyk finalnego projektu do produkcji wg. §3 Projekty. W przypadku dostosowywania projektu do produkcji, MediaPlastyk wyznacza termin z możliwością 5-dniowej fazy wdrożenia projektu.

9.2. Termin realizacji wydłuża się w przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, które wystąpiły po podpisaniu umowy i które są niezależne od MediaPlastyk. Dotyczy to również sytuacji, w których okoliczności te wystąpią z winy naszych dostawców. O zaistnieniu tego typu sytuacji MediaPlastyk niezwłocznie poinformuje Kontrahenta, przy czym ma obowiązek określić najszybszy, możliwy termin realizacji wstrzymanego Zamówienia

9.3. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo ustalany z pracownikiem MediaPlastyk.

9.4. Termin realizacji jest liczony od dnia wpłynięcia zamówienia ze wszystkimi potrzebnymi do jego wykonania informacjami, a w szczególności projektem produkcyjnym, które to zostały zatwierdzone przez pracownika MediaPlastyk.

9.5. Termin dostawy wydłuża się o czas w przeciągu którego Kontrahent opóźniał wywiązanie się ze swoich powinności lub zmieniał zakres Zamówienia.

9.6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wywołane winą osób trzecich, nagłymi przypadkami losowymi, siła wyższą oraz innymi niezawinionymi przez MediaPlastyk przyczynami.

 

§10. Dostawa i Magazynowanie

10.1. Kontrahent może zlecić MediaPlastyk transport oraz ubezpieczenie przesyłki na czas transportu. MediaPlastyk podejmie się w/w czynności tylko w przypadku jasnego, pisemnego zlecenia Kontrahenta.

10.2. Przechowywanie bądź późniejsza wysyłka prac na wyraźne polecenie lub z winy Kontrahenta odbywa się na jego koszt i ryzyko. MediaPlastyk nie odpowiada za towar nie odebrany przez Kontrahenta w przeciągu 3 tygodni.

10.3. Zleceniodawca przejmuje na siebie ryzyko związane z zaginięciem towaru bądź jego uszkodzeniem podczas transportu z chwilą przekazania go wskazanemu spedytorowi lub przewoźnikowi.

10.4. MediaPlastyk nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.

10.5. Wykonane prace są standardowo pakowane, uzależnione jest to od medium na jakim zostały wykonane oraz od ich gabarytów. Jeśli Kontrahent preferuje inny sposób, konieczne jest dostarczenie szczegółowych wytycznych co do składania i pakowania gotowych prac.

 

§11. Reklamacje

11.1. Reklamacja stosowana jest w przypadku wadliwie wykonanej usługi lub wad produktu, które odbiegają w znaczącym stopniu od standardów stosowanych w MediaPlastyk.

11.2. Reklamacji nie uwzględnia się z przyczyn działań czynników zewnętrznych, nietypowych zaistniałych sytuacji, nieszczęśliwych wypadków.

11.3. Kontrahent niezwłocznie po otrzymaniu towaru srpawdza jego stan co do: ilości, usterek (braków, cech), jakości i zagwarantowanych właściwości. Oczywiste braki należy reklamować w MediaPlastyk w ciągu jednego tygodnia, poprzez pisemne zawiadomienie.

11.4. Podstawą reklamacji Materiału lub Produktu jest zwrot reklamowanego towaru na koszt MediaPlastyk do siedziby firmy.

11.5. Przyjęcie reklamacji jest możliwe tylko i wyłącznie po dokonaniu zapłaty zarówno za wykonane Zamówienie (w tym również przypadku, Zamówienie reklamowane), jak i Zamówienia wykonane w sposób prawidłowy nie wskazujący na proces reklamacyjny.

11.6. W przypadku uznania reklamacji MediaPlastyk może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.

11.7. Przy otrzymaniu przesyłki uszkodzonej Kontrahent ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego – podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Kontrahenta skutecznego dochodzenia odszkodowania.

11.8. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru, nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.

11.9. Reprodukcje kolorowe we wszystkich metodach druku – nie podlegają reklamacji w przypadku nieznacznych odchyleniach od oryginału. To samo odnosi się do porównywania odbitek próbnych z drukiem nakładu.

11.10. W przypadku ewidentnych wątpliwości Kontrahenta i jednoczesnym braku możliwości reklamacyjnych MediaPlastyk, powstałych na skutek nie przewidzianych dodatkowych kosztów, może mieć zastosowanie zewnętrzne ubezpieczenie firmy. W tym celu Kontrahent może skorzystać z aktualnej Polisy MediaPlastyk. w celu ew. pokrycia szkód. Zewnętrzny ubezpieczyciel powołuje w tym celu eksperta dla ustalenia prawidłowości żądanych roszczeń Kontrahenta.

 

§12. Gwarancja

12.1. Gwarancja na wybrany Produkt czy Usługę MediaPlastyk, wymaga sporządzenia oddzielnej Umowy Gwarancyjnej, precyzującej parametry, specyfikę użytkowania i terminy ew. napraw gwarancyjnych.

12.2. Gwarancji nie podlegają elementy zniszczone na skutek nie umiejętnego użytkowania, zużycia wskutek mechaniczny, działania czynników zewnętrznych.

12.3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art.558 par.1 Kodeksu Cywilnego).

 

§13. Zastrzeżenie prawa własności

13.1. Bezpośrednio po odbiorze przedmiotu umowy Kontrahent jest zobowiązany do zbadania stanu technicznego Przedmiotu umowy tj. ustalenia czy Przedmiot umowy odpowiada umowie. Fakt zbadania, odebrania i przyjęcia Przedmiotu Umowy oraz zgodności Przedmiotu umowy z Umową potwierdzany jest Protokołem Odbioru podpisanym przez Kontrahenta i MediaPlastyk. Podpis złożony przez Kontrahenta na Protokole Odbioru oznacza, ze przedmiot umowy jest zgodny z Zamówieniem. Odmowa lub brak przystąpienia Kontrahenta do podpisania Protokołu Odbioru stanowi milczące przyznanie przez Kontrahenta, że przedmiot Umowy jest zgodny z Umową.

13.2. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają, jeżeli w terminie 7 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy nie zgłosi wykrytych wad. Zgłoszenie pod rygorem nieważności musi mieć formę pisemną.

13.3. W przypadku wykrycia wady i zachowania terminu, o którym mowa w § 7.2. Zamawiający dostarczy przedmiot umowy do siedziby Wykonawcy celem usunięcia wykrytych w nim wad.

13.4. Reprodukcje kolorowe we wszystkich metodach druku nie podlegają rękojmi w przypadku nieznacznych odchyleń od oryginału, jak również odbitki próbne z drukiem nakładu.

13.5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady lakieru znajdującego się na samochodach, Zamawiający oświadcza, że nie będzie żądał od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej z ewentualnego uszkodzenia lakieru samochodowego

13.6. Zamawiający wyraża zgodę na rozkręcenie przez Wykonawcę elementów samochodu, które są niezbędne do prawidłowego zamieszczenia reklamy na samochodzie.

13.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego.

13.8. Kontrahent wyraża zgodę na wykorzystanie przez MediaPlastyk Produktu, Usługi w celach reklamowych.

13.9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

§14. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej.

14.1. Kontrahent ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego Zamówienia zostały naruszone prawa osób trzecich. Kontrahent zwolnił MediaPlastyk ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw.

14.2. MediaPlastyk nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie obowiązku staranności
w wyborze wykonawców.

 

§15. Miejsce wykonania, sąd właściwy i obowiązujące prawo.

15.1. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Producenta. Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd Rejonowy w Warszawie.